19.3.2016

Lainsäädäntö

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ:

Paristojen ja akkujen jätehuolto perustuu jätelaissa (646/2011) vahvistettuun tuottajavastuuseen. Tämä merkitsee sitä, että käytettyjen paristojen ja akkujen keräämisestä, kierrätyksestä, käsittelystä ja muusta jätehuollosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tuottaja. Tuottajalla tarkoitetaan suomalaista maahantuojaa tai valmistajaa, joka saattaa paristoja tai akkuja tai niitä sisältäviä ajoneuvoja ja laitteita ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille. Tuottajien on huolehdittava koko maata kattavan keräysjärjestelmän luomisesta, kerättyjen akkujen jätehuollosta sekä vastattava niistä aiheutuneista kustannuksista.

Kaikkien tuottajavastuussa olevien yritysten tulee joko liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pelkkä tuotteiden keräyksen järjestäminen ei riitä.

Mikäli tuottajavastuuvelvolliseksi todettu yritys ei liity tuottajayhteisön jäseneksi tai tee hakemusta tuottajarekisteriin, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1 % yrityksen liikevaihdosta. Ennen maksun määräämistä yritystä kehotetaan kirjallisesti korjaamaan laiminlyöntinsä määräaikaan mennessä. (Jätelaki (646/2011) 131-133 §).

Lisätietoja saa Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka toimii valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena Manner-Suomessa: tuottajavastuun internet -sivut: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu ja Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900.

Lisää tietoa myös seuraavista linkeistä:

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 2014/20140520