10.8.2016

För konsumenter

Genom att föra en kasserad ackumulator till en mottagningspunkt säkrar vi att ackumulatorerna via ett tryggt, miljövänligt och effektivt återvinningssystem kommer till materialåtervinning.

Viktig säkerhetsinformation:

En begagnad blyackumulator klassificeras som farligt avfall, och till den ansluter sig alltid explosions- och brandfara. Vid transport av en ackumulator skall man alltid sörja för att det inte eventuellt rinner ut ackumulatorsyra i omgivningen. Det är skäl att transportera en läckande ackumulator exempelvis i ett plastkärl. Ackumulatorns poler får inte vara i kontakt med elektriskt ledande material på grund av den explosions- och brandfara som uppstår av eventuell gnistbildning.

Till återvinningen av blyackumulatorer får inte föras andra än blyackumulatorer. Om du inte är säker på saken, fråga råd av personalen på mottagningspunkten.

Tips för att känna igen ackumulatortyperna:

Läs beteckningarna – blyackumulatorerna känner du igen på Pb-märkningen och litiumackumulatorerna på Li-märkningen.

Observera skillnaden i vikt – fastän storleken är densamma, är litiumackumulatorerna ansenligt lättare än blyackumulatorerna.

DU KAN LÄMNA DIN BEGAGNADE BLYACKUMULATOR TILL VÅR NÄRMASTE MOTTAGNINGSPUNKT GRATIS, DEN PUNKT SOM ÄR NÄRMAST DIG HITTAR DU HÄR: WWW.KIERRATYS.INFO