10.8.2016

Lagstiftning

OM LAGSTIFTNINGEN:

Avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer baserar sig på det producentansvar som fastställts i avfallslagen (646/2011). Detta innebär att producenten ansvarar för insamling, återvinning, hantering och annan avfallsbehandling av begagnade batterier och ackumulatorer samt de kostnader de orsakar. Med producent avses en finländsk importör eller tillverkare, som för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer eller fordon och anordningar som innehåller sådana på marknaden i Finland. Producenterna skall sörja för att det skapas ett insamlingssystem som täcker hela landet och avfallshanteringen av de insamlade ackumulatorerna samt de kostnader detta orsakar.

Alla företag med producentansvar skall antingen ansluta sig som medlemmar i en producentsammanslutning eller lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. Det räcker inte med att enbart ordna insamling av produkterna.

Om ett företag som konstaterats vara producentansvarigt inte ansluter sig som medlem i en producentsammanslutning eller lämnar in ansökan till producentregistret, kan NTM-centralen i Birkaland påföra en försummelseavgift, vars storlek är 1 % av företagets omsättning. Innan avgiften påförs uppmanas företaget skriftligt att rätta till sin försummelse inom en utsatt tid. (Avfallslagen (646/2011) 131-133 §).

Mer information ges av NTM-centralen i Birkaland, som är riksomfattande myndighet för frågor som gäller producentansvaret i Fastlandsfinland:  internetsidorna om producentansvar: www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering/Producentansvar och Kundservice för miljöfrågor tfn 0295 020 900.
Mer information även via följande länkar:

Den avfallslagen (646/2011)

Statrådets förordning om batterier och ackumulatorer 2014/20140520